Centre for Alternative Technology

CAT Education and Life Long Learning

header_banner.jpg

Asesu Peryglon

Rhestr o beryglon:

 • Llithriadau, baglu, toriadau i’r croen a chleisiau.
 • Perygl anaf os nad yw rhywun yn eistedd yng ngherbyd rheilffordd y clogwyn
 • Oeri a gwlychu yn y tywydd
 • Pigiadau gwenyn
 • Gwlychu drwy ryngweithio ag arddangosfeydd neu syrthio i lynnoedd
 • Bod yn agored i afiechydon milheintiol drwy gysylltiad â’r anifeiliaid ar y tyddyn
 • Mynediad anawdurdodedig i ardaloedd cyfyngedig ar y safle, megis gweithdai, llethrau sgri, safleoedd adeiladu neu ardaloedd lle y ceir gwaith cynnal a chadw
 • Disgyblion yn gadael y safle yn ddiarwybod i’r athrawon.


Pobl sy’n cael eu heffeithio gan beryglon:

 • Athrawon, disgyblion ac ymwelwyr eraill

Rhagofalon presennol:

 • Rydym yn gofyn am isafrif cymhareb disgybl/athro o 1:6 ar gyfer plant o dan 11 oed a 1:10 ar gyfer plant dros 11 oed. Byddwn yn annog ysgolion i ddod ag oedolion ychwanegol, os oes modd. Disgwylir i ysgolion benderfynu eu hunain pa mor agos y byddant yn goruchwylio grwpiau, ar sail eu hadnabyddiaeth o’r disgyblion.
 • Rydym yn eu cynghori i wisgo dillad addas.
 • Rydym yn gofyn y dylai pawb aros yn eu heistedd ar y trên nes iddo stopio symud.
 • Yn y sgwrs ragarweiniol, cynghorir grwpiau ysgol i beidio â rhedeg o gwmpas tra byddwch ar y safle.
 • Mae arwyddion yn eu lle sy’n rhybuddio pobl i ddefnyddio’r cyfleusterau golchi dwylo a ddarperir ar ôl ymweld â’r tyddyn.
 • Ceir arwyddion clir yn dangos mannau gwaharddedig ac maent wedi’u cau. Dylech sicrhau bod y disgyblion yn ymwybodol o’r pwysigrwydd o gadw allan o’r ardaloedd hyn.
 • Ni chaniateir i neb o dan 16 oed deithio ar y trên os nad ydynt yng nghwmni oedolyn.


Peryglon eithriadol nad ydynt yn cael eu lleihau i’r lleiaf posibl gan y rhagofalon presennol:

 • Dylai mamau beichiog osgoi dod i gysylltiad â’r geifr oherwydd y perygl o drosglwyddo Clamydiosis Defeidiog.


Lefel y Perygl:

Isel

Jo Gwillim

Swyddog Addysg

Dyddiad yr asesiad: 18 Mehefin 2008
Wedi'i adolygu Hydref 2010 - Tony Brown/Anita Schwartz

Rhif Elusen 265239

CymraegEnglish
Latest News

CAT’s education team are going to TEESnet Annual Conference 2016. Measuring What's Valuable or Valuing What's Measurable? Monitoring and Evaluation in Education for Sustainable Development and Global Citizenship 

Wednesday 21st September 2016

Liverpool Hope University

Read More...

Subscribe to our E-bulletin

Keep up to date with learning and education at CAT

First name
Surname
Email
Confirm email

STEM - study science, technology, engineering and maths (STEM) at CAT

footer_banner.jpg