Centre for Alternative Technology

CAT Education - schools and groups

header_banner.jpg

Asesu Peryglon

Rhestr o beryglon:

 • Llithriadau, baglu, toriadau i’r croen a chleisiau.
 • Perygl anaf os nad yw rhywun yn eistedd yng ngherbyd rheilffordd y clogwyn
 • Oeri a gwlychu yn y tywydd
 • Pigiadau gwenyn
 • Gwlychu drwy ryngweithio ag arddangosfeydd neu syrthio i lynnoedd
 • Bod yn agored i afiechydon milheintiol drwy gysylltiad â’r anifeiliaid ar y tyddyn
 • Mynediad anawdurdodedig i ardaloedd cyfyngedig ar y safle, megis gweithdai, llethrau sgri, safleoedd adeiladu neu ardaloedd lle y ceir gwaith cynnal a chadw
 • Disgyblion yn gadael y safle yn ddiarwybod i’r athrawon.


Pobl sy’n cael eu heffeithio gan beryglon:

 • Athrawon, disgyblion ac ymwelwyr eraill

Rhagofalon presennol:

 • Rydym yn gofyn am isafrif cymhareb disgybl/athro o 1:6 ar gyfer plant o dan 11 oed a 1:10 ar gyfer plant dros 11 oed. Byddwn yn annog ysgolion i ddod ag oedolion ychwanegol, os oes modd. Disgwylir i ysgolion benderfynu eu hunain pa mor agos y byddant yn goruchwylio grwpiau, ar sail eu hadnabyddiaeth o’r disgyblion.
 • Rydym yn eu cynghori i wisgo dillad addas.
 • Rydym yn gofyn y dylai pawb aros yn eu heistedd ar y trên nes iddo stopio symud.
 • Yn y sgwrs ragarweiniol, cynghorir grwpiau ysgol i beidio â rhedeg o gwmpas tra byddwch ar y safle.
 • Mae arwyddion yn eu lle sy’n rhybuddio pobl i ddefnyddio’r cyfleusterau golchi dwylo a ddarperir ar ôl ymweld â’r tyddyn.
 • Ceir arwyddion clir yn dangos mannau gwaharddedig ac maent wedi’u cau. Dylech sicrhau bod y disgyblion yn ymwybodol o’r pwysigrwydd o gadw allan o’r ardaloedd hyn.
 • Ni chaniateir i neb o dan 16 oed deithio ar y trên os nad ydynt yng nghwmni oedolyn.


Peryglon eithriadol nad ydynt yn cael eu lleihau i’r lleiaf posibl gan y rhagofalon presennol:

 • Dylai mamau beichiog osgoi dod i gysylltiad â’r geifr oherwydd y perygl o drosglwyddo Clamydiosis Defeidiog.


Lefel y Perygl:

Isel

Jo Gwillim

Swyddog Addysg

Dyddiad yr asesiad: 18 Mehefin 2008
Wedi'i adolygu Hydref 2010 - Tony Brown/Anita Schwartz

Rhif Elusen 265239

CymraegEnglish
Subscribe to our E-bulletin
footer_banner.jpg

This website uses cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk